INDEX - 3* HOTELY - 4* HOTELY - 5* HOTELY - PRAŽSKÝ HRAD - MATICE ČESKÁ - ČESKÁ REPUBLIKA - DOPRAVA - HOSPODÁŘSTVÍ

 

MENU

 

   INDEX
   3* HOTELY
   4* HOTELY
   5* HOTELY
   PRAŽSKÝ HRAD
   MATICE ČESKÁ
   ČESKÁ REPUBLIKA
   DOPRAVA
   HOSPODÁŘSTVÍ

 

MAPA

 

MAPA

 
 
 

 

 
     
     
     
 

HVĚZDY:  3 - 4 - 5

 
Hospodářství
 
Politicko-hospodářské změny v Evropě po 2. světové válce zasáhly i bývalou Československou republiku. Po nástupu totalitní vlády v roce 1948 nastaly změny v celém hospodářském systému republiky (znárodnění, industrializace hospodářsky méně rozvinutých oblastí, budování těžkého průmyslu, zanedbávání tradičních oborů spotřebního průmyslu, orientace na ekonomiku SSSR a další). Hospodářství státu má postkomunistické znaky ekonomiky. Přechod na tržní hospodářství stěžuje nižší výkonnost průmyslu použití zastaralých technologií.
Vysoká spotřeba surovin a energie, rozpad společného trhu bývalých soc. zemí RVHP, pomalé pronikání výrobků na světové trhy a nízká produktivita práce charakterizují současnou ekonomickou situaci Česka. Průmyslová výroba je nejdůležitější odvětví na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP) se podílí 50%, zaměstnává 40% ek. činného obyvatelstva. Významné faktory při rozmisťování průmyslu byly surovinová a palivová základna. V oblastech výskytu a těžby nerostných surovin a paliv vznikly první významné průmyslové centra (Kladno, Ostrava a další). Na hutní průmysl navázala strojírenská výroba (Praha, Plzeň a další). V současnosti má hospodářství ČR nedostatek energetických zdrojů. Rozhodující postavení v průmyslu má strojírenství. Rychlý rozvoj zaznamenal chemický a gumárenský průmysl. Petrochemie se prudce rozvíjí. Ropa a zemní plyn se dovážejí především z Ruska. Ve výstavbě je nový ropovod Ingolstadt-Litvínov.

Sklářský, keramický, obuvnický, textilní, oděvní a potravinářský průmysl jsou tradiční odvětví lehkého průmyslu. Sklářský průmysl má starou tradici, dostatek kvalitních surovin a kvalifikovaných pracovníků. Obdobná situace je v keramickém průmyslu (Karlovarský porcelán). Obuvnický průmysl patřil v minulosti ke světové špičce (Baťa). Pivo, masné výrobky, cukr a likéry jsou kvalitní exportní zboží.

Zemědělská výroba se na tvorbě HDP podílí 10%. Hodnotu své produkce má v rovnováze rostlinná i živočišná výroba. Statek. ČR je intenzivní, ale v porovnání s ostatními vyspělými státyť Evropy je produkčně méně výkonné. Vývoj zemědělství výrazně ovplivnila poválečná pozemková reforma a především kolektivizace. To přineslo výrazné strukturální změny (velkoplošné pěstování plodin, vnucena specializace zemědělských podniků a jiné). Se současnými společenskými, politickými a hospodářskými proměnami probíhá přetváření zemědělských družstev. Opět se uplantňujú individuální formy hospodaření.

Nejúrodnější oblasti jsou Polabí, Dolnomoravský, Dyjskosvratecký úval a Poohří. Tam jsou vhodné podmínky pro pěstování náročných plodin jako kukuřice a cukrová řepa. Na vývoz se pěstuje chmel (Poohří) a sladovnický ječmen (střední Pomoraví). Známé Ovocinárska oblasti jsou v Českém středohoří a na jižní Moravě, kde jsou i oblasti pěstování révy. Hlavní bramborářské oblast je Českomoravská vrchovina.

Dobrá krmní základna, dostatek pastvin a vhodná klima vytvářejí příznivé podmínky pro živočišnou výrobu.

Nejvyšší produkci hovězího masa mají východní Čechy a jižní Morava. Tam je také intenzivní chov prasat. Chov ovcí má velmi slabé zastoupení. Vzrůstá však význam chovu drůbeže. Starou tradici má chov ryb v jižních Čechách (Českobudějovická, Třeboňská pánev).
Dopravní síť podmínily přírodní podmínky a historický a společenský život. Poloha ČR uprostřed Evropy z ní dělá tranzitní země ve směru VZ a SJ. Svým výkonem je doprava rozvinutá, ale po technické stránce neodpovídají současným evropským požadavkům. - obsah ze školního projektu z roku 2006- vypracoval Ježek Michal
 

 

© 2009 pre L222 poskytol dizajn CYRIX. n-games.eu -  vyrobil AUREL